Нашето портфолио на услуги:

УСЛУГИ

Испорака по палета/збирен локален транспорт

Наем на возило и професионален возач/комплетен локален транспорт

Транспорт под царинска пломба,Т1

Достава на оцаринета стока од царински склад до било која доставна точка во Република Македонија

Комплетна дистрибуција за бизнис корисници.